Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti.

Internet pod doménou www.brocante.cz

IČO: 271 87 527

1. Společnost BROCANTE s.r.o., www.brocante.cz provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.brocante.cz. (dále jen ,, provozovatel“)

 

2. Server: BROCANTE s.r.o. je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty (dále jen , , server“).

 

3. Vklad předmětu do prodeje je bezplatnou službou.

 

4. Registrce: Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Při registraci zadává zájemce jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, platné telefonní číslo které bude ověřeno. (Prodávající) vyplní bankovní spojení pro převod peněz z prodeje. Při Vaši registraci budete mít možnost nastavení vlastního výběru Starožitností pro sledování a přednostní nákup vybraného zboží. Výběr zboží Vám bude přednostně odeslán e-mailem každých čtrnáct dní. Poradenská činnost je pro registrované prodejce a kupující zadarmo. Doplňující dotazy a fotky budou na požádání přeposlány na adresu registrovaného žadatele (dále jen ,, prodejce“), nebo zboží kupovat (dále jen ,, kupující“).

 

5. Nákup a prodej. Předměty může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující naše obchodní podmínky.

 

Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d) kupující je vždy (bez ohledu na cenu prodávaného zboží) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.

 

6. Nákup zboží a platba: V případě že kupující potvrdí nákup ve volném a nebo aukčním prodeji, bude prodejce a kupující neprodleně informován o nákupu e-mailem do několika minut. Poté s vámi provozovatel serveru dohodne písemně na převzetí a platbu vybraného zboží na adrese našeho skladu a Nebo na adrese prodávajícího. Platba na naší adrese je možná v hotovosti a převodem po telefonu. V případě že se jedná o komisní prodej a vystavené zboží je umístěno na adrese prodejce, kupující bude vyzván k zaplacení 20% z kupní ceny za kterou je zboží skutečně prodáno. Po připsání odměny na účet provozovatele a nebo složení finančního obnosu v hotovosti provozovateli webu.. Po zaplacení budou provozovatelem kupujícímu zaslány registrační údaje prodejce a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím prostřednictví e-mailu kupujícího dle jeho registrace.

 

7. Souhlas s předáním osobních údajů. Prodejce, který vystavené zboží Prodává a vystavuje a přitom má vystavené zboží uloženo na vlastní adrese, dává provozovateli webu souhlas s předáním svých osobních údajů kupci a novému majiteli zboží pouze v takovém případě kdy dojte k zaplacení koupeného zboží. To znamená: zaplacení převodem a připsání finanční částka na určené bankovní konto provozovatelem inzertního webu: www.brocante.cz Nebo po zaplacení v hotovosti provozovateli nadepsaného webu. Provozovatel a kupující se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

 

8. Prodejní doklad (faktura) bude vystaven pouze zaregistrovanému kupujícímu a to v podobě vlastních osobních údajů, které uživatel webu vyplnil při nákupu, rezervaci a nebo prodeji zboží na serveru: www.brocante.cz. Každý registrovaný uživatel webu: www.brocante.cz dává souhlas se sběrem osobních údajů firmě: www.brocante.cz Provozovatel webu se zavazuje že tyto údaje nepředá žádné další osobě.

 

9. Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Skladné. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1.000-10.000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s  (dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu). Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.brocante.cz

 

10. Doručení koupeného zboží. Po zaplacení v hotovosti a nebo po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená: na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží. Zboží Vám doručí dopravní služba Top Trans. Dopravu platí prodejce. (viz: Doprava koupeného zboží)

 

11. Předměty do 20.000 Kč prodáváme pouze po internetu dle bodového ujednání číslo: 8-9-10

 

12 A . Doprava zboží na adresu Majitele. Kupující se stává majitelem zboží po zaplacení zboží. Prodejce: Brocante s.r.o. se zavazuje prodané a zaplacené zboží předat zboží dopravní firmě Top Trans výhradně na žádost a souhlas majitele zboží. Viz: Potvrzení Nákupu. Zasilatelský příkaz. Dopravní Firmy. Prodejce zaplatí dopravu na dresu kupujícího v plné výši z předem zaplacené kupní ceny + ceny za dopravu (Nákup Zboží + doprava boží) Viz Obchodní Podmínky Brocante s.r.o. Majitel zboží souhlasí s odesláním zboží na adresu (kupujícího: viz nákupní doklad) dopravní společností Top Trans - https://www.toptrans.cz/preprava/cs/ Firma Top Trans zajištuje dopravu za finanční hodnotu viz: Ceník. Upozorňujeme že firma: Brocante s.r.o. nenese odpovědnost za poškození a celkové znehodnocení odeslaného zboží během dopravy Firmou Top Trans nebo jinou Dopravní Společností na které se písemně dohodly Prodejce a Kupující při nákupu zboží. Dopravní Firma poskytuje dopravu převzatého zboží za úplatu a za doručené zboží ručí. Viz Obchodní podmínky Dopravní Firmy která Vám dopravu zajistí. Majitel zboží má povinnost. Doručené zboží při převzetí zkontrolovat a případnou reklamaci sepsat se zaměstnancem Firmy která Vám zboží doručila. Opožděná reklamace není přípustná a dopravní Firma Vám reklamaci neuzná. Požadovanou náhradu ceny za poškozené zboží se vypočítá a požaduje po Firmě která Vám zboží doručila viz doklad: Zasilatelský příkaz.

 

Obchodní podmínky Top Trans: https://www.toptrans.cz/preprava/cs/nejdulezitejsi-informace-o-zpusobu-objednani-doruceni-predani-a-pojisteni-vasich-zasilek/

 

Pokud s dopravou a dopravní společností Top Trans majitel zboží Nesouhlasí, zajistí si majitel zboží dopravu samostatně. V takovém případě dopravu neplatí. Zboží si převezme na adrese prodejce po předchozí písemné dohodě + dvě hodiny před příjezdem zavolá na 736 777 888.

 

Dopravu předmětů velké Historické hodnoty: Zboží Vám doručíme (přivezeme) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude dohodnuta a zaplacena předem na náš učet.

 

12 B. Prodejce nabízí do prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem a toto zboží nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno, adresu a telefon skutečného majitele.

 

13. Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie ve velikosti 1200-750 Kb nejlépe na šířku.

 

14. Prodejce popíše pravdivě stav nabízeného zboží nabízeného do prodeje. Zboží odpovídá popisu, stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

 

15. Zboží dané do volného a nebo aukčního prodeje, bude na serveru zdarma zveřejněno na celkovou dobu čtrnácti dní a poté si inzerát může prodávající prodloužit vlastním nastavením po přihlášení do registrace. Při neprodloužení dojde k automatickému smazání inzerátu.

 

16. Provize: Za prodej zboží prostřednictvím serveru má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z ceny za kterou je zboží skutečně prodáno (dále jen , , odměna“), přičemž minimální odměna činí 1.000 Kč, odměnu platí kupující.

 

17. Prodejce se zavazuje, že: zboží vystavené k prodeji na serveru po dobu vystavení neprodá mimo tento server. Stejné ujednání platí i v případě že v době zveřejnění a prodeje zboží na serveru prodá vystavené zboží mimo tento server, nebo že by neprodal zboží kupujícímu který zboží koupil dle obchodních podmínek. V případě nedodržení a prodeji mimo server se prodejce se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč + 20 % z ceny určené k prodeji. Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu určeného k prodeji na serveru: www.brocante.cz

 

18. Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.antiquemobel.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny přičemž minimální odměna činí 1.000,- Kč, viz Obchodní podmínky, po převodu finanční odměny na určený učet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky prodeje. (číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu + aukčního prodeje určeného k prodeji na serveru: www.brocante.cz.

 

19.

 

20. Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

 

21. V případě, že z technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží na výše uvedeném internetovém serveru, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

 

22. Neprodané zboží v komisním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu po dohodě z provozovatelem webu.

 

23. Rezervace zboží bez složené zálohy je možná na 24 hodin.

 

24. Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalendářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu: www.brocante.cz

 

25. Před registrací jsem obchodní podmínky četl a souhlasím. Uživatel webu.

 

26. Reklamace. Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odpovídá stáří předmětu, kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Brocante s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Brocante s.r.o. na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci. „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici.

 

27. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Dřevo, obrazy, tkaniny, koberce a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční. Opravené předměty nemusí být 100% původní. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni. Brocante s.r.o. „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici.

 

28. Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d) kupující je vždy (bez ohledu na cenu prodávaného zboží) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci. Na prodané zboží je záruka 24 měsíců. Viz: Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej.

 

29. Prodejní doklad (faktura) bude vystaven pouze registrovanému kupujícímu a to v podobě vlastní registrace na webu: www.brocante.cz

Doprava koupeného zboží: Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans a nebo jiná dopravní služba která nabízí dopravní služby. Doprava do CZ + Evropská unie. U takové služby požadujeme zaplacení koupeného zboží předem na náš firemní účet. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Poštovné platí kupující při nákupu zboží. Výše těchto poplatků závisí na velikosti zásilky a vzdálenosti doručení. Po připsání finanční částky na náš učet odesíláme koupené zboží do pěti dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou jste napsaly do formuláře při nákupu vybraného zboží Vaši adresu a telefonní číslo předáme dopravní službě.

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání (doručení + balné) Prodejce nenese odpovědnost za poškození koupeného zboží během dopravy na adresu nového majitele. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží během dopravy na adresu nového majitele přechází na dopravní službu která zboží převzala od prodejce a za finanční odměnu sepsala s prodejcem smlouvu na doručení zboží na adresu kupujícího. Prodejce nenese odpovědnost za nepřevzaté zboží a zvýšené náklady na dopravu. Majitel zboží takové náklady uhradí a to při převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

Výpočet přepravného: Praha -Vaše adresa - https://www.toptrans.cz/preprava/cs/vypocitejte-si-cenu-prepravy-vasi-zasilky/

 

Dopravu předmětů velké historické hodnoty: Zboží Vám doručíme (přivezeme) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude sjednána předem.

 

Doprava po Praze. (Centrum a nejbližší okolí do 10 km). Drobné zboží do váha 20 Kg - 500 Kč

 

Osobní převzetí: Při nákupu můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně na adrese Jateční 41, Praha 7-Holešovice a zaplatit Online převodem po Telefonu a nebo v hotovosti. Při osobním odběru je nutné písemně a nebo telefonicky předem dohodnout datum a čas předání. Před návštěvou nám zavolejte dvě hodiny předem. Děkujeme za pochopení.

 

Platba:

Platba při převzetí zboží na prodejně je možná zaplatit Online platba přes telefon a nebo v hotovosti. Platba pro nákup po Internetu: Převodem na učet.

 

Platba Eurem:

Pro naše klienty a sběratele v Evropské unii platící Eurem máme zajištěno bankovní spojení u : Raiffeisen Bank. Kupující a sběratelé na Slovensku mohou využít platbu bez poplatku. Platba převodem je zadarmo. Vklad v hotovosti na účet: poplatek jedno euro. Dopravu zajistí dopravní služba Top Trans a nebo naše stěhovací firma. Dopravu platí prodávající.

 

Zahradní nábytek: litina, pergoly, lavičky, pergol, hydranty, lampy a jiné předměty z doplňkového prodeje prodáváme pouze po internetu. Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans.